Základné informácie o regulácii

Regulácia
Právo cestovnej kancelárie zvýšiť cenu zájazdu, ak je presne určený spôsob výpočtu zvýšenia ceny a súvisiace podmienky
Citácia
V zmluve o zájazde možno dohodnúť, že cestovná kancelária je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu, ak je súčasne presne určený spôsob výpočtu zvýšenia ceny a ak sa v zmluve o zájazde uvádza, že cestujúci má právo na zníženie ceny zájazdu zodpovedajúce zníženiu nákladov uvedených v odseku 2, ku ktorému došlo od uzatvorenia zmluvy o zájazde do začatia zájazdu.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 19, Článok I
Predmet regulácie Zmena ceny zájazdu (Paragraf 19)
Kategória regulácie Právo
Subkategória regulácie Oprávnenie
Dotknuté subjekty
Právo Cestovná kancelária
Cestujúci
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e16e3928cab0c895f848491
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-19.odsek-1


Počet zobrazení: 364