Základné informácie o regulácii

Regulácia
Právo cestujúceho doručovať podnet, týkajúci sa poskytovania zájazdu, priamo cestovnej agentúre
Citácia
Cestujúci je oprávnený oznámenie, žiadosť, reklamáciu alebo sťažnosť (ďalej len „podnet“), ktoré sa týkajú poskytovania zájazdu, doručovať priamo cestovnej agentúre, prostredníctvom ktorej si zájazd zakúpil. Cestovná agentúra je povinná postúpiť doručený podnet cestovnej kancelárii bezodkladne. Deň doručenia podnetu cestovnej agentúre sa považuje za deň doručenia cestovnej kancelárii.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 25, Článok I
Predmet regulácie Kontakt s cestovnou kanceláriou prostredníctvom cestovnej agentúry a povinnosť poskytnúť pomoc (Paragraf 25)
Kategória regulácie Právo
Povinnosť
Vymedzenie
Nepriame právo
Subkategória regulácie Oprávnenie
Príkaz
Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Právo Cestujúci
Povinnosť Cestovná agentúra
Nepriame právo Cestovná kancelária
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e1721acce05f395260fd083
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-25.odsek-1


Počet zobrazení: 380