Základné informácie o regulácii

Regulácia
Právo cestujúceho na náhradu majetkovej škody a právo na náhradu nemajetkovej ujmy
Citácia
Cestujúci má okrem práva na primeranú zľavu podľa § 22 ods. 5 písm. b), ods. 6 alebo ods. 7 aj právo na primeranú náhradu majetkovej škody a tiež právo na primeranú nemajetkovú ujmu, ktorá mu vznikla v dôsledku podstatného porušenia zmluvy o zájazde, za ktoré zodpovedá cestovná kancelária; náhradu škody poskytne cestovná kancelária cestujúcemu bezodkladne.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 23, Článok I
Predmet regulácie Náhrada škody (Paragraf 23)
Kategória regulácie Právo
Povinnosť
Subkategória regulácie Oprávnenie
Príkaz
Dotknuté subjekty
Právo Cestujúci
Povinnosť Cestovná kancelária
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e171fc47a653b0556500c6c
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-23.odsek-1


Počet zobrazení: 376