Základné informácie o regulácii

Regulácia
Právo cestujúceho na primeranú zľavu podľa § 22, ods. 5 písm. b), ods. 6 alebo ods. 7 tohto zákona
Citácia
Cestujúci má právo na primeranú zľavu podľa odseku 5 písm. b), odseku 6 alebo odseku 7. Ak cestovná kancelária nepreukáže, že porušenie zmluvy o zájazde spôsobil cestujúci, je povinná cestujúcemu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie vrátiť časť ceny podľa prvej vety s prihliadnutím na závažnosť a čas trvania porušenia zmluvy o zájazde; tým nie je dotknuté právo cestujúceho požadovať náhradu škody podľa § 23.
Legislatívna lokalizácia Odsek 10, Paragraf 22, Článok I
Predmet regulácie Zodpovednosť za poskytovanie zájazdu (Paragraf 22)
Kategória regulácie Právo
Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Oprávnenie
Príkaz
Dotknuté subjekty
Právo Cestujúci
Povinnosť Cestovná kancelária
Nepriame právo Cestujúci
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e16f12afaccd38b946ab5f5
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-22.odsek-10


Počet zobrazení: 352