Základné informácie o regulácii

Regulácia
Právo cestujúceho na zníženie ceny zájazdu
Citácia
Ak sa v dôsledku zmeny zmluvy o zájazde podľa odseku 2 alebo prijatia náhradného zájazdu podľa odseku 4 má poskytnúť zájazd nižšej kvality alebo s nižšími nákladmi, cestujúci má právo na primerané zníženie ceny zájazdu.
Legislatívna lokalizácia Odsek 5, Paragraf 20, Článok I
Predmet regulácie Zmena iných podmienok zmluvy o zájazde (Paragraf 20)
Kategória regulácie Právo
Nepriama povinnosť
Subkategória regulácie Oprávnenie
Dotknuté subjekty
Právo Cestujúci
Nepriama povinnoť Cestovná kancelária
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e16e826faccd3401d6ab5df
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-20.odsek-5


Počet zobrazení: 381