Základné informácie o regulácii

Regulácia
Právo cestujúceho odmietnuť náhradné služby cestovného ruchu ponúknuté cestovnou kanceláriou podľa § 22, ods. 5 tohto zákona
Citácia
Cestujúci môže odmietnuť náhradné služby cestovného ruchu ponúknuté cestovnou kanceláriou podľa odseku 5, ak náhradné služby cestovného ruchu nie sú porovnateľné so službami cestovného ruchu uvedenými v zmluve o zájazde alebo ponúknutá zľava z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu nižšej kvality nie je primeraná. Ak poskytnutie náhradných služieb cestovného ruchu cestujúci v súlade s prvou vetou odmietne alebo tieto náhradné služby cestovného ruchu nemôže z objektívnych dôvodov prijať, cestujúci pokračuje v užívaní služieb cestovného ruchu, ktoré sú predmetom oznámenia podľa odseku 2, a cestovná kancelária poskytne cestujúcemu primeranú zľavu z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré boli predmetom oznámenia podľa odseku 2.
Legislatívna lokalizácia Odsek 6, Paragraf 22, Článok I
Predmet regulácie Zodpovednosť za poskytovanie zájazdu (Paragraf 22)
Kategória regulácie Právo
Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Dovolenie
Pravidlo
Dotknuté subjekty
Právo Cestujúci
Povinnosť Cestovná kancelária
Cestujúci
Nepriame právo Cestujúci
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e16effffaccd3d1ab6ab5ed
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-22.odsek-6


Počet zobrazení: 314