Základné informácie o regulácii

Regulácia
Právo cestujúceho odstúpiť od zmluvy o zájazde
Citácia
Cestujúci je oprávnený kedykoľvek pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy o zájazde. V zmluve o zájazde možno dohodnúť odstupné, ktorého výška musí zohľadňovať čas odstúpenia od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu, predpokladané zníženie nákladov v dôsledku neposkytnutia služieb cestovného ruchu tvoriacich zájazd cestujúcemu a predpokladaný príjem z náhradného predaja služieb cestovného ruchu. Ak odstupné nie je dohodnuté, jeho výška sa vypočíta ako cena zájazdu znížená o súčet úspory nákladov za neposkytnuté služby cestovného ruchu a príjmov z náhradného predaja služieb cestovného ruchu. Na žiadosť cestujúceho je cestovná kancelária povinná poskytnúť odôvodnenie výšky odstupného.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 21, Článok I
Predmet regulácie Odstúpenie od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu (Paragraf 21)
Kategória regulácie Právo
Povinnosť
Subkategória regulácie Oprávnenie
Príkaz
Dotknuté subjekty
Právo Cestujúci
Povinnosť Cestovná kancelária
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e16ea5ffaccd376a46ab5e2
Linka Slov-lex https://www.Slov-Lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-21.odsek-1


Počet zobrazení: 405