Základné informácie o regulácii

Regulácia
Právo cestujúceho odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného
Citácia
Cestujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu bez zaplatenia odstupného, ak v cieľovom mieste alebo v jeho bezprostrednej blízkosti nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu alebo prepravu cestujúcich do cieľového miesta; pri odstúpení od zmluvy o zájazde má cestujúci nárok na vrátenie všetkých platieb, ktoré za zájazd zaplatil.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 21, Článok I
Predmet regulácie Odstúpenie od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu (Paragraf 21)
Kategória regulácie Právo
Subkategória regulácie Oprávnenie
Dotknuté subjekty
Právo Cestujúci
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e16ea64faccd3d9426ab5e3
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-21.odsek-2


Počet zobrazení: 356