Základné informácie o regulácii

Regulácia
Právo cestujúceho odstúpiť od zmluvy o zájazde, uzatvorenej mimo predajného miesta
Citácia
Pri zmluve uzatvorenej mimo predajného miesta je cestujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde aj bez uvedenia dôvodu a bez povinnosti zaplatiť odstupné v lehote 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o zájazde; ustanovenie odseku 4 sa použije primerane. Oprávnenie cestujúceho podľa prvej vety sa nevzťahuje na zájazdy, ktorých cena je znížená z dôvodu ich poskytnutia v krátkom čase po uzatvorení zmluvy o zájazde a vylúčenia práva cestujúceho odstúpiť od zmluvy o zájazde podľa prvej vety.
Legislatívna lokalizácia Odsek 5, Paragraf 21, Článok I
Predmet regulácie Odstúpenie od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu (Paragraf 21)
Kategória regulácie Právo
Subkategória regulácie Oprávnenie
Dotknuté subjekty
Právo Cestujúci
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e16eb2cfaccd3621b6ab5e5
Linka Slov-lex https://www.Slov-Lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-21.odsek-5


Počet zobrazení: 383