Základné informácie o regulácii

Regulácia
Právo poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku v prípade, ak cestovná kancelária poskytla nepravdivé podklady alebo neúplné podklady
Citácia
Ak sa poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku dozvie, že cestovná kancelária poskytla nepravdivé podklady alebo neúplné podklady, ktoré boli na uzatvorenie zmluvy alebo na zmenu zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku podstatné, nie je oprávnený odmietnuť alebo znížiť plnenie dohodnuté v zmluve zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku, má však právo zmluvu zabezpečujúcu ochranu pre prípad úpadku vypovedať. Výpoveď je poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku povinný dať písomne. Výpovedná doba je osem dní a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení písomnej výpovede cestovnej kancelárii. Uplynutím výpovednej doby ochrana pre prípad úpadku zaniká.
Legislatívna lokalizácia Odsek 8, Paragraf 13, Článok I
Predmet regulácie Povinnosti cestovnej kancelárie v prípade úpadku (Paragraf 13)
Kategória regulácie Právo
Povinnosť
Subkategória regulácie Oprávnenie
Príkaz
Dotknuté subjekty
Právo Poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku
Povinnosť Poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku
Súvisiace subjekty Cestovná kancelária
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15ce85acc0fba3df456ef0
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-13.odsek-8


Počet zobrazení: 363