Základné informácie o regulácii

Regulácia
Prechod nárokov cestujúceho na poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku
Citácia
Nároky cestujúceho, ktoré mu vznikli voči cestovnej kancelárii v dôsledku úpadku, prechádzajú na poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku. Za nároky, ktoré neuhradil poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku cestujúcemu z dôvodu, že presiahli sumu zabezpečujúcu ochranu pre prípad úpadku, zodpovedá cestovná kancelária.
Legislatívna lokalizácia Odsek 9, Paragraf 13, Článok I
Predmet regulácie Povinnosti cestovnej kancelárie v prípade úpadku (Paragraf 13)
Kategória regulácie Právo
Povinnosť
Subkategória regulácie Oprávnenie
Pravidlo
Dotknuté subjekty
Právo Cestujúci
Povinnosť Cestovná kancelária
Poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15ceb1acc0fb2b4f456ef2
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-13.odsek-9


Počet zobrazení: 383