Základné informácie o regulácii

Regulácia
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia
Citácia
Konanie o uložení pokuty za porušenie povinnosti podľa § 7 ods. 1 písm. c) v doterajšom znení, ktoré sa začalo a právoplatne sa neskončilo do dňa účinnosti tohto zákona, sa dokončí podľa tohto zákona. Konanie o uložení pokuty za porušenie povinnosti podľa § 7 ods. 1 písm. d) v doterajšom znení, ktoré sa začalo a právoplatne sa neskončilo do dňa účinnosti tohto zákona, sa zastaví.
Legislatívna lokalizácia Paragraf 33b, Článok I
Predmet regulácie Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia (Paragraf 33b)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5f7ec447e3ef6992ed184cfa
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-33b


Počet zobrazení: 375