Základné informácie o regulácii

Regulácia
Predajné miesto
Citácia
Na účely tohto zákona sa rozumie:
f) predajným miestom prevádzkareň alebo iný priestor, kde obchodník obvykle vykonáva svoju podnikateľskú činnosť, vrátane webového sídla alebo iných prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré umožňujú uzatvorenie zmluvy bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán,
Legislatívna lokalizácia Písmeno f), Paragraf 2, Článok I
Predmet regulácie Vymedzenie niektorých pojmov (Paragraf 2)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Obchodník
Zmluvná strana zmluvy o zájazde
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e16e0a1faccd37b6f6ab5d5
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-2


Počet zobrazení: 375