Základné informácie o regulácii

Regulácia
Predkladanie účtovnej závierky orgánu dohľadu nad dodržiavaním povinností cestovných kancelárií a cestovných agentúr
Citácia
Cestovná kancelária, ktorá nie je povinná ukladať účtovnú závierku do verejnej časti registra podľa osobitného predpisu, predkladá účtovnú závierku orgánu dohľadu bezodkladne po jej zostavení.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 12, Článok I
Predmet regulácie Účtovníctvo cestovnej kancelárie (Paragraf 12)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Cestovná kancelária, ktorá nie je povinná ukladať účtovnú závierku do verejnej časti registra podľa osobitného predpisu
Nepriame právo Orgán dohľadu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15c780516b091e042757b9
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-12.odsek-3


Počet zobrazení: 349