Základné informácie o regulácii

Regulácia
Predloženie účtovnej závierky poskytovateľovi ochrany pre prípad úpadku
Citácia
Cestovná kancelária, ktorá nie je povinná ukladať účtovnú závierku do verejnej časti registra podľa osobitného predpisu, pred uzatvorením zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku predloží poskytovateľovi ochrany pre prípad úpadku účtovnú závierku za predchádzajúci rok, ak túto zostavovala.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 11, Článok I
Predmet regulácie Ustanovenia súvisiace s informačnou povinnosťou cestovných kancelárií voči poskytovateľom ochrany pre prípad úpadku (Paragraf 11)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Cestovná kancelária, ktorá nie je povinná ukladať účtovnú závierku do verejnej časti registra podľa osobitného predpisu
Nepriame právo Poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15c540516b093c1f2757ad
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-11.odsek-3


Počet zobrazení: 368