Základné informácie o regulácii

Regulácia
Predmet úpravy
Citácia
Tento zákon upravuje
a) práva a povinnosti súvisiace s poskytovaním služieb cestovného ruchu na základe zmluvy o zájazde alebo s poskytovaním spojených služieb cestovného ruchu podľa § 4,
b) pôsobnosť orgánov verejnej správy v oblasti cestovného ruchu,
c) niektoré podmienky podnikania v cestovnom ruchu,
d) zodpovednosť a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 1, Článok I
Predmet regulácie Predmet úpravy (Paragraf 1)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Predmet úpravy
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Orgán verejnej správy v oblasti cestovného ruchu
Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e1591082a67551024f3ad4f
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-1.odsek-1


Počet zobrazení: 361