Základné informácie o regulácii

Regulácia
Preukazovanie zabezpečenia ochrany pre prípad úpadku
Citácia
Zabezpečenie ochrany pre prípad úpadku sa preukazuje predložením rovnopisu alebo úradne osvedčenej kópie zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku uzatvorenej s poskytovateľom ochrany pre prípad úpadku.
Legislatívna lokalizácia Odsek 6, Paragraf 9, Článok I
Predmet regulácie Všeobecné ustanovenia o ochrane pre prípad úpadku (Paragraf 9)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15bdaca6393fffc0c41840
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-9.odsek-6


Počet zobrazení: 326