Základné informácie o regulácii

Regulácia
Preverovanie splnenia povinností obchodníka, usadeného na území členského štátu EÚ
Citácia
Ministerstvo hospodárstva na žiadosť cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry preverí, či obchodník usadený na území iného členského štátu Európskej únie spĺňa povinnosti týkajúce sa oprávnenia na predaj zájazdov a ochranu pre prípad úpadku podľa príslušných právnych predpisov štátu, v ktorom je usadený.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 29, Článok I
Predmet regulácie Kontaktné miesto (Paragraf 29)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Nepriame právo Cestovná agentúra
Cestovná kancelária
Súvisiace subjekty Obchodník usadený na území členského štátu Európskej únie
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e17264fce05f36d370fd08f
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-29.odsek-2


Počet zobrazení: 365