Základné informácie o regulácii

Regulácia
Priebežné účtovná závierka cestovnej kancelárie
Citácia
Cestovná kancelária zostavuje k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka priebežnú účtovnú závierku. Údaje z poznámok účtovnej závierky podľa odseku 2 predkladá cestovná kancelária orgánu dohľadu bezodkladne po zostavení priebežnej účtovnej závierky. Priebežnú účtovnú závierku poskytne cestovná kancelária orgánu dohľadu na jeho žiadosť.
Legislatívna lokalizácia Odsek 4, Paragraf 12, Článok I
Predmet regulácie Účtovníctvo cestovnej kancelárie (Paragraf 12)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Cestovná kancelária
Nepriame právo Orgán dohľadu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15cb1fb3ad045dd1a3d36e
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-12.odsek-4


Počet zobrazení: 465