Základné informácie o regulácii

Regulácia
Regulácia vzťahujúca sa na cestovnú kanceláriu predávajúcu zájazdy obchodníka usadeného mimo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o EHS
Citácia
Ak cestovná kancelária alebo cestovná agentúra usadená v Slovenskej republike predáva zájazdy obchodníka usadeného mimo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, povinnosti cestovnej kancelárie podľa § 9 až 13, § 22, § 23 a 25 sa vzťahujú na cestovnú kanceláriu alebo cestovnú agentúru usadenú v Slovenskej republike, ak táto orgánu dohľadu nepreukáže, že tieto povinnosti spĺňa obchodník.
Legislatívna lokalizácia Paragraf 26, Článok I
Predmet regulácie Regulácia vzťahujúca sa na cestovnú kanceláriu predávajúcu zájazdy obchodníka usadeného mimo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o EHS (Paragraf 26)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Cestovná agentúra usadená v Slovenskej republike
Cestovná kancelária usadená v Slovenskej republike
Súvisiace subjekty Obchodník usadený mimo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore
Orgán dohľadu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e1723a4ce05f3910a0fd087
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-26


Počet zobrazení: 333