Základné informácie o regulácii

Regulácia
Repatriácia
Citácia
Na účely tohto zákona sa rozumie:
j) repatriáciou návrat cestujúceho na miesto odchodu alebo na iné miesto, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú,
Legislatívna lokalizácia Písmeno j), Paragraf 2, Článok I
Predmet regulácie Vymedzenie niektorých pojmov (Paragraf 2)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Cestujúci
Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Zmluvná strana zmluvy o zájazde
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e16e19a8cab0ca9ba84848c
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-2


Počet zobrazení: 414