Základné informácie o regulácii

Regulácia
Solidárna zodpovednosť pôvodného a nového cestujúceho
Citácia
Pôvodný cestujúci a nový cestujúci spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie zvyšku ceny zájazdu a všetkých poplatkov, príplatkov a iných nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti so zmenou cestujúceho a o ktorých ich cestovná kancelária informuje. Poplatky, príplatky a iné náklady podľa prvej vety nesmú byť neprimerané a nesmú presiahnuť skutočné náklady, ktoré vznikli cestovnej kancelárii v dôsledku postúpenia zmluvy o zájazde.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 18, Článok I
Predmet regulácie Postúpenie zmluvy o zájazde (Paragraf 18)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Nový cestujúci
Pôvodný cestujúci
Nepriame právo Cestovná kancelária
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e16e28a45e25255baf367c3
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-18.odsek-2


Počet zobrazení: 382