Základné informácie o regulácii

Regulácia
Spoločná povinnosť cestovnej kancelárie a poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku
Citácia
Cestovná kancelária a poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku sú povinní bezodkladne informovať orgán dohľadu o zániku ochrany pre prípad úpadku, ak zanikne skôr, ako uplynie čas, na ktorý bola zmluva zabezpečujúca ochranu pre prípad úpadku uzatvorená.
Legislatívna lokalizácia Odsek 7, Paragraf 11, Článok I
Predmet regulácie Ustanovenia súvisiace s informačnou povinnosťou cestovných kancelárií voči poskytovateľom ochrany pre prípad úpadku (Paragraf 11)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Cestovná kancelária
Poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku
Nepriame právo Orgán dohľadu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15c5df516b0920cc2757b3
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-11.odsek-7


Počet zobrazení: 336