Základné informácie o regulácii

Regulácia
Spôsoby poskytovania informácií podľa § 14, odseky 1 až 4 tohto zákona
Citácia
Informácie podľa odsekov 1 až 4 sa poskytujú jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom; ak sa tieto informácie poskytujú písomne, musia byť čitateľné.
Legislatívna lokalizácia Odsek 6, Paragraf 14, Článok I
Predmet regulácie Poskytovanie informácií pred uzatvorením zmluvy o zájazde (Paragraf 14)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Cestovná agentúra
Cestovná kancelária
Obchodník
Nepriame právo Cestujúci
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15d3d2acc0fb8be3456efe
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-14.odsek-6


Počet zobrazení: 398