Základné informácie o regulácii

Regulácia
Úhrada nákladov v prípade, ak si cestujúci zabezpečí repatriáciu na vlastné náklady
Citácia
Ak si cestujúci zabezpečí repatriáciu vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania na vlastné náklady, poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku cestujúcemu na základe žiadosti bezodkladne uhradí tieto náklady len do sumy, akú by musel vynaložiť, ak by repatriáciu, ubytovanie a stravovanie zabezpečovala cestovná kancelária, podnikateľ, s ktorým cestovná kancelária uzatvorila zmluvu podľa § 11 ods. 2, alebo poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku.
Legislatívna lokalizácia Odsek 5, Paragraf 13, Článok I
Predmet regulácie Povinnosti cestovnej kancelárie v prípade úpadku (Paragraf 13)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku
Nepriame právo Cestujúci
Súvisiace subjekty Cestovná kancelária
Podnikateľ, ktorý v prípade úpadku cestovnej kancelárie zabezpečí repatriáciu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15ce05b3ad046a78a3d37a
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-13.odsek-5


Počet zobrazení: 382