Základné informácie o regulácii

Regulácia
Určenie minimálneho rozsahu ochrany pre prípad úpadku
Citácia
Ochrana pre prípad úpadku sa musí vzťahovať na odôvodnene predpokladané náklady, ktoré zahŕňajú najmä všetky platby prijímané cestovnou kanceláriou od cestujúceho alebo v jeho mene za zájazd alebo spojené služby cestovného ruchu, pričom sa zohľadní čas od zaplatenia preddavkov a konečných platieb do poskytnutia zájazdu alebo služieb cestovného ruchu tvoriacich spojené služby cestovného ruchu, ako aj predpokladané náklady na repatriáciu v prípade úpadku cestovnej kancelárie, ktorá zabezpečuje prepravu.
Legislatívna lokalizácia Odsek 4, Paragraf 9, Článok I
Predmet regulácie Všeobecné ustanovenia o ochrane pre prípad úpadku (Paragraf 9)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Cestovná kancelária
Súvisiace subjekty Cestujúci
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15bd69a6393f16e9c4183c
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-9.odsek-4


Počet zobrazení: 437