Základné informácie o regulácii

Regulácia
Usmernenie k zmluvám o obstaraní zájazdu, uzatvorených podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2019
Citácia
Zmluvy o obstaraní zájazdu uzatvorené podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2019 zostávajú v platnosti. Právne vzťahy vzniknuté z týchto zmlúv sa posudzujú podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2019.
Legislatívna lokalizácia Odsek 5, Paragraf 33, Článok I
Predmet regulácie Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019 (Paragraf 33)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e173c2c85619997c2647e98
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-33.odsek-5


Počet zobrazení: 341