Základné informácie o regulácii

Regulácia
Usmernenie k zmluvám o ochrane pre prípad úpadku, uzatvorených pred 1. januárom 2019
Citácia
Zmluvy o ochrane pre prípad úpadku uzatvorené pred 1. januárom 2019 zostávajú v platnosti. Ustanovenia zmlúv o ochrane pre prípad úpadku uzatvorených pred 1. januárom 2019, ktoré sú v rozpore s týmto zákonom, sú účastníci povinní uviesť do súladu s týmto zákonom do 31. januára 2019.
Legislatívna lokalizácia Odsek 6, Paragraf 33, Článok I
Predmet regulácie Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019 (Paragraf 33)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e173c548561994b76647e9a
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-33.odsek-6


Počet zobrazení: 361