Základné informácie o regulácii

Regulácia
Usmernenie ku konaniam, začatým a Právoplatne neukončeným pred 1. januárom 2019
Citácia
Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. januárom 2019 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018.
Legislatívna lokalizácia Odsek 4, Paragraf 33, Článok I
Predmet regulácie Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019 (Paragraf 33)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e173c0685619984c4647e96
Linka Slov-lex https://www.Slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-33.odsek-4


Počet zobrazení: 335