Základné informácie o regulácii

Regulácia
Výnimka z obmedzenia nákladov na ubytovanie podľa § 22, ods. 12 tohto zákona
Citácia
Obmedzenie nákladov na ubytovanie podľa odseku 12 sa nevzťahuje na osoby so zníženou pohyblivosťou a osoby, ktoré ich sprevádzajú, tehotné ženy, maloletých bez sprievodu alebo osoby, ktoré potrebujú osobitnú lekársku starostlivosť, ak bola cestovná kancelária o ich osobitných potrebách informovaná najmenej 48 hodín pred začatím zájazdu.
Legislatívna lokalizácia Odsek 13, Paragraf 22, Článok I
Predmet regulácie Zodpovednosť za poskytovanie zájazdu (Paragraf 22)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Cestovná kancelária
Maloletá osoba bez sprievodu
Osoba so zníženou pohyblivosťou
Osoba, ktorá potrebuje osobitnú lekársku starostlivosť
Osoba, ktorá sprevádza osobu so zníženou pohyblivosťou
Tehotná žena
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e16f1c8364227310e68b9b4
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-22.odsek-13


Počet zobrazení: 397