Základné informácie o regulácii

Regulácia
Výnimky z obmedzenia poskytovania náhrady škody
Citácia
Okrem skutočností podľa odseku 3 je v zmluve o zájazde možné obmedziť náhradu škody, ktorú má uhradiť cestovná kancelária, len ak sa toto obmedzenie nevzťahuje na zranenie, úmyselne spôsobenú škodu alebo na škodu spôsobenú z nedbanlivosti a ak náhrada škody nepredstavuje menej ako trojnásobok celkovej ceny zájazdu.
Legislatívna lokalizácia Odsek 4, Paragraf 23, Článok I
Predmet regulácie Náhrada škody (Paragraf 23)
Kategória regulácie Právo
Subkategória regulácie Dovolenie
Dotknuté subjekty
Právo Cestovná kancelária
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e1720597a653b1396500c6f
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-23.odsek-4


Počet zobrazení: 275