Základné informácie o regulácii

Regulácia
Výška ukladaných pokút za správny delikt
Citácia
Orgán dohľadu uloží za správny delikt podľa
a) odseku 4 písm. a) pokutu od 2 000 eur do 70 000 eur,
b) odseku 4 písm. b) pokutu od 500 eur do 20 000 eur,
c) odseku 4 písm. c) pokutu od 200 eur do 10 000 eur,
d) odseku 4 písm. d) pokutu od 100 eur do 5 000 eur.
Legislatívna lokalizácia Odsek 5, Paragraf 31, Článok I
Predmet regulácie Dohľad nad dodržiavaním povinností cestovných kancelárií a cestovných agentúr (Paragraf 31)
Kategória regulácie Sankcia
Subkategória regulácie Správna pokuta
Dotknuté subjekty
Sankcia Obchodník
Orgán dohľadu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e172d80ab362469903a46d6
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-31.odsek-5


Počet zobrazení: 383