Základné informácie o regulácii

Regulácia
Vysporiadanie finančného rozdielu medzi zmluvnými stranami v prípade poskytnutia náhradného zájazdu
Citácia
Ak je cena za náhradný zájazd rozdielna ako suma platieb prijatých na základe zmluvy o zájazde, zmluvné strany si vzájomne vyrovnajú rozdiel medzi sumou v oznámení o náhradnom zájazde a cenou náhradného zájazdu do 14 dní odo dňa, keď sa cestovná kancelária s cestujúcim dohodli na poskytnutí náhradného zájazdu.
Legislatívna lokalizácia Odsek 8, Paragraf 33a, Článok I
Predmet regulácie Prechodné ustanovenia súvisiace s mimoriadnou situáciou týkajúcou sa ochorenia COVID-19 (Paragraf 33a)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Cestovná kancelária
Cestujúci
Nepriame právo Cestovná kancelária
Cestujúci
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5f7ec79be3ef6947ef184cfe
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-33a.odsek-8


Počet zobrazení: 403