Základné informácie o regulácii

Regulácia
Vzťah práva na náhradu škody k právam cestujúceho podľa osobitných predpisov
Citácia
Právo na náhradu škody alebo na primeranú zľavu podľa tohto zákona nemá vplyv na práva cestujúcich podľa osobitných predpisov. Náhrada škody alebo primeraná zľava podľa tohto zákona sa od náhrady škody alebo zníženia ceny na základe osobitných predpisov odpočíta.
Legislatívna lokalizácia Odsek 5, Paragraf 23, Článok I
Predmet regulácie Náhrada škody (Paragraf 23)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Cestujúci
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e17207b7a653b08be500c71
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-23.odsek-5


Počet zobrazení: 347