Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zachovanie platnosti živnostenského oprávnenia na prevádzkovanie cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry
Citácia
Platnosť živnostenského oprávnenia na prevádzkovanie cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry získaného pred 1. januárom 2019 zostáva zachovaná.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 33, Článok I
Predmet regulácie Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019 (Paragraf 33)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Cestovná agentúra
Cestovná kancelária
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e173bb69b0b94d3c02ca349
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-33.odsek-1


Počet zobrazení: 308