Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zákaz jednostranne meniť iné podmienky o zájazde ako cenu a súvisiace výnimky
Citácia
Cestovná kancelária nie je oprávnená pred začatím zájazdu jednostranne zmeniť iné podmienky zmluvy o zájazde ako cenu podľa § 19 okrem prípadu, ak si cestovná kancelária toto právo vyhradila v zmluve o zájazde, zmena je zanedbateľná a cestovná kancelária informuje cestujúceho o zmene jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom na trvanlivom nosiči.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 20, Článok I
Predmet regulácie Zmena iných podmienok zmluvy o zájazde (Paragraf 20)
Kategória regulácie Právo
Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Oprávnenie
Zákaz
Dotknuté subjekty
Právo Cestovná kancelária
Povinnosť Cestovná kancelária
Nepriame právo Cestujúci
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e16e6f5faccd3da516ab5da
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-20.odsek-1


Počet zobrazení: 409