Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zákaz uvádzania nepravdivých informácií súvisiacich s ochranou pre prípad úpadku
Citácia
Uvádzanie nepravdivých informácií súvisiacich s ochranou pre prípad úpadku podľa § 11 ods. 1 alebo ods. 4, § 12 ods. 2 až 5 alebo § 13 ods. 1 sa považuje závažné porušenie povinnosti podľa osobitného predpisu.
Legislatívna lokalizácia Paragraf 32, Článok I
Predmet regulácie Zákaz uvádzania nepravdivých informácií súvisiacich s ochranou pre prípad úpadku (Paragraf 32)
Kategória regulácie Sankcia
Subkategória regulácie Podmienky ukladania sankcií
Dotknuté subjekty
Sankcia Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e173ae18561995d77647e93
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-32


Počet zobrazení: 343