Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zákaz vzťahujúci sa na činnosť cestovnej agentúry
Citácia
Cestovná agentúra nesmie predávať a ponúkať na predaj zájazd obchodníka usadeného na území iného štátu, ktorý jej nepredloží kópiu oprávnenia na podnikanie v oblasti predaja zájazdov a sprostredkovania spojených služieb cestovného ruchu vydaného podľa príslušných právnych predpisov štátu, v ktorom je tento obchodník usadený a kópiu dokladov o ochrane pre prípad úpadku, ktoré musia obsahovať informácie o tejto ochrane, najmä názov alebo obchodné meno poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku, sídlo alebo miesto podnikania, elektronickú adresu, telefonický kontakt a sumu zabezpečujúcu ochranu pre prípad úpadku.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 7, Článok I
Predmet regulácie Povinnosti cestovnej agentúry (Paragraf 7)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Zákaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Cestovná agentúra
Súvisiace subjekty Obchodník usadený na území členského štátu Európskej únie
Poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15b954a5292c39bccd197b
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-7.odsek-2


Počet zobrazení: 412