Základné informácie o regulácii

Regulácia
Základné povinnosti cestovnej agentúry
Citácia
Cestovná agentúra je povinná
a) označiť predajné miesto a materiály propagujúce zájazdy alebo spojené služby cestovného ruchu a iné materiály, ktoré sa týkajú predaja zájazdov alebo spojených služieb cestovného ruchu určené pre cestujúceho vrátane ich elektronických podôb slovami „cestovná agentúra“, ak toto označenie neobsahuje už jej obchodné meno,
b) informovať cestujúceho pri propagácii alebo pri ponuke pred predajom zájazdu alebo spojenej služby cestovného ruchu alebo jednotlivej služby cestovného ruchu, pre ktorého obchodníka je predaj zájazdu, spojenej služby cestovného ruchu alebo jednotlivej služby cestovného ruchu sprostredkovaný,
c) pri sprostredkovaní predaja zájazdu pre obchodníka usadeného na území iného štátu predložiť orgánu dohľadu na jeho žiadosť k nahliadnutiu kópiu oprávnenia na podnikanie v oblasti predaja zájazdov a sprostredkovania spojených služieb cestovného ruchu vydaného podľa príslušných právnych predpisov štátu, v ktorom je tento obchodník usadený a kópiu dokladov o jeho ochrane pre prípad úpadku, ktoré musia obsahovať informácie o tejto ochrane, najmä názov alebo obchodné meno poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku, sídlo alebo miesto podnikania, elektronickú adresu, telefonický kontakt, poistnú sumu alebo bankovú záruku, ktorá zabezpečuje ochranu pre prípad úpadku (ďalej len „suma zabezpečujúca ochranu pre prípad úpadku“).
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 7, Článok I
Predmet regulácie Povinnosti cestovnej agentúry (Paragraf 7)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Cestovná agentúra
Nepriame právo Cestujúci
Orgán dohľadu
Súvisiace subjekty Obchodník
Obchodník usadený na území členského štátu Európskej únie
Poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15b81ca5292c3f54cd197a
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-7.odsek-1


Počet zobrazení: 425