Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zásady ukladania pokút sa správny delikt
Citácia
Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania a na rozsah a mieru hroziacej alebo spôsobenej ujmy.
Legislatívna lokalizácia Odsek 8, Paragraf 31, Článok I
Predmet regulácie Dohľad nad dodržiavaním povinností cestovných kancelárií a cestovných agentúr (Paragraf 31)
Kategória regulácie Sankcia
Subkategória regulácie Podmienky ukladania sankcií
Dotknuté subjekty
Sankcia Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e172ddf7a653ba51d500c81
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-31.odsek-8


Počet zobrazení: 274