Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zásady vzťahujúce sa na cestovnú kanceláriu, ktorá vyhlási, že nekoná ako cestovná kancelária alebo že zájazd alebo spojená služba cestovného ruchu nepredstavuje zájazd alebo spojenú službu cestovného ruchu
Citácia
Vyhlásenie cestovnej kancelárie, že nekoná ako cestovná kancelária alebo že zájazd alebo spojená služba cestovného ruchu nepredstavuje zájazd alebo spojenú službu cestovného ruchu podľa tohto zákona, nezbavuje túto cestovnú kanceláriu povinností vyplývajúcich z tohto zákona.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 27, Článok I
Predmet regulácie Osobitné ustanovenia o povinnostiach cestovnej kancelárie (Paragraf 27)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Cestovná kancelária
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e172413ce05f38fe40fd08a
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-27.odsek-1


Počet zobrazení: 319