Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zdržanie sa protiprávneho konania
Citácia
Ak je to možné, orgán dohľadu okrem pokuty uloženej podľa odseku 5 nariadi porušiteľovi zdržať sa protiprávneho konania.
Legislatívna lokalizácia Odsek 6, Paragraf 31, Článok I
Predmet regulácie Dohľad nad dodržiavaním povinností cestovných kancelárií a cestovných agentúr (Paragraf 31)
Kategória regulácie Sankcia
Subkategória regulácie Nápravné alebo ochranné opatrenie
Dotknuté subjekty
Sankcia Orgán dohľadu
Porušiteľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e172da1ab3624f2313a46d8
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-31.odsek-6


Počet zobrazení: 391