Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zoznam údajov, obligatórne zapisovaných v zozname cestovných kancelárií
Citácia
Do zoznamu sa zapisuje
a) identifikačné číslo organizácie a obchodné meno cestovnej kancelárie,
b) sídlo alebo miesto podnikania cestovnej kancelárie,
c) údaje o zmluve zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku, ktorými sú názov poskytovateľa ochrany v prípade úpadku, suma zabezpečujúca ochranu pre prípad úpadku a spôsob uplatnenia práv z tejto zmluvy, dátum začiatku a konca platnosti zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku alebo informácia o skutočnosti, že cestovná kancelária nemá zabezpečenú ochranu pre prípad úpadku,
d) informácia o zákaze cestovnej kancelárie uzatvárať zmluvy o zájazde a sprostredkovať spojené služby cestovného ruchu.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 30, Článok I
Predmet regulácie Zoznam cestovných kancelárií (Paragraf 30)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Cestovná kancelária
Poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e1726edce05f3abe90fd093
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-30.odsek-2


Počet zobrazení: 372