Základné informácie o regulácii

Regulácia
Bezpečnostná dodávka elektriny a plynu
Citácia
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) všeobecne
6. bezpečnosťou dodávky elektriny a plynu schopnosť sústavy a siete zásobovať koncových odberateľov elektriny a koncových odberateľov plynu, zabezpečenie technickej bezpečnosti energetických zariadení a rovnováhy ponuky a dopytu elektriny a plynu na vymedzenom území alebo jeho časti,
Legislatívna lokalizácia bod. 6, Písmeno a), Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.
Predmet regulácie Základné ustanovenia (Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Koncový odberateľ elektriny
Koncový odberateľ plynu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5fe9d773b644f021ebe7372c
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/251/20200101#paragraf-2


Počet zobrazení: 330