Základné informácie o regulácii

Regulácia
Časť vymedzeného územia
Citácia
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) všeobecne
3. časťou vymedzeného územia časť územia Slovenskej republiky, v ktorom je prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy povinný zabezpečiť prenos elektriny alebo distribúciu elektriny alebo v ktorom je prevádzkovateľ prepravnej siete alebo prevádzkovateľ distribučnej siete povinný zabezpečiť prepravu plynu alebo distribúciu plynu,
Legislatívna lokalizácia bod. 3, Písmeno a), Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.
Predmet regulácie Základné ustanovenia (Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Prevádzkovateľ distribučnej siete
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy
Prevádzkovateľ prepravnej siete
Slovenská republika
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5fe9d67eb644f0e010e7372a
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/251/20200101#paragraf-2


Počet zobrazení: 361