Základné informácie o regulácii

Regulácia
Činnosť výkupcu elektriny
Citácia
Na účely tohto zákona sa rozumie
b) v elektroenergetike
34. činnosťou výkupcu elektriny výkup elektriny od výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou a prevzatie zodpovednosti za odchýlku za výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou v súlade s osobitným predpisom,
Legislatívna lokalizácia bod. 34, Písmeno b), Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.
Predmet regulácie Základné ustanovenia (Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Výkupca elektriny
Výrobca elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou
Výrobca elektriny z obnoviteľných zdrojov energie
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5fe9e020b644f08fc4e73758
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/251/20200101#paragraf-2


Počet zobrazení: 252