Základné informácie o regulácii

Regulácia
Distribúcia elektriny
Citácia
Na účely tohto zákona sa rozumie
b) v elektroenergetike
4. distribúciou elektriny preprava elektriny distribučnou sústavou na časti vymedzeného územia na účel jej prepravy odberateľom elektriny,
Legislatívna lokalizácia bod. 4, Písmeno b), Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.
Predmet regulácie Základné ustanovenia (Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Odberateľ elektriny
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5fe9da569f63af22fae2ee8f
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/251/20200101#paragraf-2


Počet zobrazení: 299