Základné informácie o regulácii

Regulácia
Distribúcia plynu
Citácia
Na účely tohto zákona sa rozumie
c) v plynárenstve
4. distribúciou plynu doprava plynu distribučnou sieťou na účel jeho dopravy odberateľom plynu,
Legislatívna lokalizácia bod. 4, Písmeno c), Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.
Predmet regulácie Základné ustanovenia (Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Odberateľ plynu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5fe9e1409f63af2cbae2eeaf
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/251/20200101#paragraf-2


Počet zobrazení: 143