Základné informácie o regulácii

Regulácia
Dodávanie elektriny výrobcom elektriny do sústavy
Citácia
Na účely tohto zákona sa rozumie
b) v elektroenergetike
36. dodávaním elektriny výrobcom elektriny do sústavy fyzický tok elektriny od výrobcu elektriny do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy,
Legislatívna lokalizácia bod. 36, Písmeno b), Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.
Predmet regulácie Základné ustanovenia (Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Výrobca elektriny
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5fe9e0749f63afdbbce2eeab
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/251/20200101#paragraf-2


Počet zobrazení: 205