Základné informácie o regulácii

Regulácia
Dodávka elektriny
Citácia
Na účely tohto zákona sa rozumie
b) v elektroenergetike
15. dodávkou elektriny predaj elektriny,
Legislatívna lokalizácia bod. 15, Písmeno b), Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.
Predmet regulácie Základné ustanovenia (Paragraf 2, Prvá časť, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5fe9dcbb9f63afdc13e2ee99
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/251/20200101#paragraf-2


Počet zobrazení: 325